ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆರೆಗಟ್ಟು

  1. _______________
    _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆರೆಗಟ್ಟು

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ