ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಳ್ಳುಹೇಳು

  1. ______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಳ್ಳುಹೇಳು

  1. _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ