ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಲಭಗ್ರಾಹ್ಯ

  1. ವಿಶದ,ಸ್ಫುಟ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ