ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಲಭಗ್ರಾಹ್ಯ

  1. ವಿಶದ,ಸ್ಫುಟ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ