ಸುತ್ತುವರಿದಿರುವುದು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುತ್ತುವರಿದಿರುವುದು

  1. ಪರಿವೇಷ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ