ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಟ್ಟುಹೋಗು

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಟ್ಟುಹೋಗು

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ