ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಿಲುಕಿಸು

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಿಲುಕಿಸು

  1. ಬೇಡ ಉರುಳಿಟ್ಟು ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಸಿಲುಕಿಸಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ