ಸಿಡಿಮದ್ದು ಹೂಳು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಿಡಿಮದ್ದು ಹೂಳು

  1. (ನೆಲ,ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ)ಸಿಡಿಮದ್ದು ಇಡು,ಸಿಡಿಮದ್ದು ಹರಡು,ಸಿಡಿಮದ್ದು ಹಾಕು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ