ಸಿಕ್ಕು ಬಿಡಿಸು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಿಕ್ಕು ಬಿಡಿಸು

  1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಿಕ್ಕು ಬಿಡಿಸು

  1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ