ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

  1. ಅಳವು,ಬಲ್ಮೆ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಒಲವು, ಸೌಲಭ್ಯ, ಅನುಕುಲ, ಸದವಕಾಶ
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ