ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

  1. ಅಳವು,ಬಲ್ಮೆ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ