ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡು

  1. ಸಂಘಟಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ