ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡು

  1. ಸಂಘಟಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ