ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಭಾವದ

  1. ಸೌಮ್ಯ,ಕೋಮಲ,ಮೃದುಸ್ವಭಾವದ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ