ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾಗಿಹಾಕು

  1. ______________


ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ