ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಾಕ್ಷಿಕಟ್ಟೆ

  1. (ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಲ್ಲುವ) ಜಾಗ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ