ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಹಾಯಮಾಡು

  1. ಉಪಕರಿಸು,ಅನುಗ್ರಹಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ