ಸಹಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ

ಸಹಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ

  1. ಸಹಾಯಕವಾಗುವ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ