ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಸ್ಯವರ್ಗ

  1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ