ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸವರು

 1. (ಮರದ ಗೆಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸವರಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ)
  ಎಣ್ಣೆ ಸವರು
  _____________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸವರು

 1. ಎಣ್ಣೆ ಸವರು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸವರು

 1. ಆ ಮರದ ಗೆಲ್ಲುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸವರಿಬಿಡು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸವರು

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸವರು

 1. ಮರದ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಸವರು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸವರು

 1. ಮರದ ಗೆಲ್ಲುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸವರಿದ್ದಾನೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸವರು

 1. ಎಣ್ಣೆ ಸವರು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸವರು

 1. ಬೆನ್ನನ್ನು ಸವರು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸವರು

 1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸವರು

 1. ಮರದ ಗೆಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸವರಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸವರು

 1. ಗೆಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸವರು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸವರು

 1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಸವರು&oldid=532295" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ