ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಲಿಗೆಯ-ಸ್ನೇಹಿತ

  1. ___________________


ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ