ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವಾದ

ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವಾದ

  1. ಶುಷ್ಕ,ನೀರಸ,ನಿತ್ಯಗಟ್ಟಲೆಯ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ