ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸರಿಹೊಂದಿಸು

  1. ಹದವರಿತು ಜೋಡಿಸು,ಅಳವಡಿಸು,ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸು
    _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸರಿಹೊಂದಿಸು

  1. ಲೆಕ್ಕ ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ನೀವೇ ಬರಬೇಕು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ