ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊ

  1. ____________________


ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ