ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊ

  1. ____________________


ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ