ಸರಿಜೋಡಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸರಿಜೋಡಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸು

  1. ಸರಿಮಾಡು,ಸಮಾನವೆಂದು ಎಣಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ