ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಮುದ್ರತಳ

  1. ಸಾಗರತಳ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ