ಸಮರ್ಥವಾದ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿ

ಸಮರ್ಥವಾದ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿ

  1. ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ,ಸುಸ್ಥಿತಿ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ