ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಮರ್ಥವಾಗು

  1. ನಿರ್ವಹಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ