ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಮರ್ಥವಾಗು

  1. ನಿರ್ವಹಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ