ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸನ್ನಡತೆಯ

  1. ಸದಾಚಾರದ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ