ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸನ್ನಡತೆಯ

  1. ಸದಾಚಾರದ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ