ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸದಸ್ಯಸಂಖ್ಯಾಬಲ

  1. ಜನಬಲ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ