ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಣ್ಣ ಮಳಿಗೆ

  1. ಹೊರಾಂಗಣದ ಅಂಗಡಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ