ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಣ್ಣ ಕೈಪೆಟ್ಟಿಗೆ

  1. ಕೋಶ,ಭರಣಿ,ಸಂಪುಟ
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ