ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಲಗ್ನತ್ವ

  1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ