ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಬಳ ಕೊಡು

  1. ವೇತನ ಕೊಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ