ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಬಳಕೊಡು

  1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ