ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಬಳಂಗೊಡು

  1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ