ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದು

  1. ಸಂಪರ್ಕಿಸು,ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ