ಸಂಪತ್ತು ಹುರುಳು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಪತ್ತು ಹುರುಳು

  1. ಆಸ್ತಿ,ಸ್ವತ್ತು,ದಕ್ಕು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ