ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂದಳಿಗೊಳ್

  1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ