ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂದಣಿವಡೆ

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ