ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂದಣಿಗೊಳ್

  1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ