ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಗೀತದ ದನಿ

  1. ನಾದ,ರಾಗ,ಗೀತ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ