ಮುಖ್ಯ ಮೆನು ತೆರೆ

ಸಂಗಟಿತ ವ್ಯಾಪಾರೀ ಸಂಸ್ತೆಗಳು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಗಟಿತ ವ್ಯಾಪಾರೀ ಸಂಸ್ತೆಗಳು

  1. ಸಂಗಟಿತ ವ್ಯಾಪಾರೀ ಸಂಸ್ತೆ ಪದದ ಹಲವೆಣಿಕೆಯ ರೂಪ