ಮುಖ್ಯ ಮೆನು ತೆರೆ

ಸಂಕೋಚ ಹೊಂದಿದವನು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಕೋಚ ಹೊಂದಿದವನು

  1. ಲಜ್ಜಿತ
  2. ನಾಚಿಕೆಗೊಂಡವನು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ