ಮುಖ್ಯ ಮೆನು ತೆರೆ

ಸಂಕೋಚ ಉಂಟುಮಾಡು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಕೋಚ ಉಂಟುಮಾಡು

  1. _______________________


ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ