ಮುಖ್ಯ ಮೆನು ತೆರೆ

ಸಂಕೋಚದಿಂದ ನಾಚು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಕೋಚದಿಂದ ನಾಚು

  1. ನಾಚಿಕೊ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ