ಮುಖ್ಯ ಮೆನು ತೆರೆ

ಸಂಕುಲೀಭೂತ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಕುಲೀಭೂತ

  1. ಒಟ್ಟುಗೂಡಿರುವುದು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ