ಮುಖ್ಯ ಮೆನು ತೆರೆ

ಸಂಕೀರ್ಣವಾದುದು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಕೀರ್ಣವಾದುದು

  1. ಪ್ರಕೀರ್ಣಕ,ಕಲಬೆರಕೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ