ಮುಖ್ಯ ಮೆನು ತೆರೆ

ಸಂಕಲ್ಪವೇದ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಕಲ್ಪವೇದ

  1. ವೇದವಿಹಿತವಾದ ಸಂಕಲ್ಪ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ