ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಷಡ್ರಸಗಳು

  1. ರಸ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ