ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು

  1. ಪಡಿಚಂದ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ