ಶ್ರಮದಾಯಕ ಬಳಕೆ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಶ್ರಮದಾಯಕ ಬಳಕೆ

  1. ಪ್ರಯೋಗ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ