ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಶುಭ ನುಡಿಯುವುದು

  1. ಪ್ರಶಸ್ತ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ